nr 1 (6)/2016 – Humanistyka 2.0

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

okładka rocznik

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN: 2083-5035 (online)
Nr 1 (6)/2016 – HUMANISTYKA 2.0
Recenzenci:
dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr Marcin Napiórkowski
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Redakcja:
Dorota Kondratczyk-Przybylska, Ewa Walewska
Projekt graficzny i skład:
Aldona Sieradzka
Redakcja techniczna i superrewizja:
Dorota Kondratczyk-Przybylska
Przygotowano w ramach projektu „Humanistyka XXI wieku.
Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”.
Pierwotną wersją każdego numeru czasopisma jest wersja opublikowana online na stronie
internetowej projektu pod adresem www.humanistyka.edu.pl.

 

Efektem obrad odbywanych w dniu 17 stycznia 2015 r. jest niniejszy, szósty numer rocznika doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, w którym publikujemy artykuły napisane na podstawie wybranych wygłoszonych wówczas referatów. W tym miejscu za twórczą współpracę, wnikliwą lekturę tekstów i cenne uwagi merytoryczne i redakcyjne chcielibyśmy serdecznie podziękować Recenzentom niniejszego wydania, Panu Profesorowi Zbigniewowi Osińskiemu z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, a także Panu Doktorowi Marcinowi Napiórkowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy podjęli się niełatwego zadania oceny, często bardzo wyspecjalizowanych, artykułów. Ich uwagi i wskazówki były – dla nas i dla Autorów – cennym punktem odniesienia, rzucającym nowe światło na podejmowane kwestie.

Do pobrania:

POBIERZ – Humanistyka2.0 – Humanistyka XXI wieku

Żeby uzyskać optymalną jakość lektury, pobierz plik na swój komputer lub urządzenie mobilne.

SPIS ARTYKUŁÓW:

Martyna Sabała, IJP
Cyfrowa diachronia, czyli o komputerowych narzędziach edycji i analizy źródeł
historycznych na przykładzie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii na język polski
Dorota Kondratczyk-Przybylska, IJP
Przydatność narzędzi cyfrowych w badaniach pól leksykalnych
na przykładzie Słowosieci
Agata Sutkowska, IKP
Fanony, head-canony i fanfiki. Sposoby traktowania tekstu dzieła w fandomie –
szkic problematyki
Anna Zalewska, IKP
Dialogiczność rzeczywistości, czyli literatura internetowa
Ewelina Stachura, IJP
Z internetowej ambony – o nowej formie kazań i nauk rekolekcyjnych
Joanna Kocemba, IKP
Materialność spektaklu teatru w Internecie i teatru internetowego
Marcin Gołąb, IKP
Od piaskownicy do sandboxa. Z problematyki internetowych badań nad
dzieckiem i dzieciństwem