Doktoranci Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję
pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Polonistyki UW
prof. dra hab. Stanisława Dubisza

logo_h21_2009

Warszawa, 8-9 grudnia 2009 r.

W XX wieku ośrodek badań historyczno-filologicznych na Uniwersytecie Warszawskim uległ licznym przeobrażeniom. Doprowadziły one do obecnego kształtu struktury Wydziału Polonistyki dającego możliwości rozwoju studiów polonistycznych, slawistycznych, hellenistycznych, latynistycznych i bałtystycznych w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku. Jednym ze źródeł owych przemian jest zmieniające się spektrum zainteresowań badawczych pracowników naukowych. Kolejne pokolenia badaczy proponują własne wizje tematyczne oraz metodologiczne, które rzutują na przyszłość humanistyki.

Wzrastająca popularność studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki przyczynia się do poszerzenia grona badaczy. Zainteresowania naukowe przyszłych doktorów będą miały istotny wpływ na kształt humanistyki XXI wieku. Celem konferencji jest nakreślenie tendencji w dociekaniach literaturoznawczych, językoznawczych oraz kulturoznawczych na podstawie prowadzonych przez doktorantów Wydziału Polonistyki UW badań naukowych.

Proponujemy wygłoszenie referatów dotyczących:
  • szkieletu tematycznego i/lub metodologicznego rozprawy doktorskiej,
  • aktualnych badań będących częścią innych projektów naukowych niż rozprawa doktorska,
  • innowacyjnych propozycji zawartych w pracach magisterskich,
  • przemyśleń metakrytycznych w zakresie metodologii badań humanistycznych w XXI wieku.
Konferencja inauguruje cykl naukowych spotkań środowiska doktorantów Wydziału Polonistyki UW, na których akcent położony jest na dyskusję (stąd prosimy o przygotowanie referatu nieprzekraczającego 6 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. 15-minutowe wystąpienie). Zgłoszenia konferencyjne należy przesyłać do 30 czerwca 2009 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji referatów. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Zobacz program konferencji.