nr 1 (1)/2010 – Humanistyka XXI wieku

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
tom_pokonferencyjny_humanistyka_xxi_czerwiec_2010.pdfISSN 2083-5043 (cd-room)
ISSN 2083-5035 (online)

Na Państwa ręce składamy niniejszy tom będący owocem dwudniowych obrad konferencyjnych, które odbyły się w grudniu 2009 roku w ramach projektu „Humanistyka XXI wieku”. Ciągłe przeobrażenia Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a zwłaszcza intensywny rozwój Studium Doktoranckiego stały się źródłem inicjatywy, której podstawowym celem jest stwarzanie przestrzeni umożliwiającej doktorantom publiczne prezentowanie efektów pracy naukowej…

Ściągnij rocznik HUMANISTYKA XXI wieku

Spis treści

Słowo wstępne

Humanistyczny (od)biorca

mgr Jagoda Wierzejska (ILP, Zakład Literatury XX wieku)
Identyfikacja tekstu jako autobiografii – o krytycznej interpretacji autobiograficznej
mgr Piotr Seweryn Rosół (ILP, Zakład Literatury XX wieku)

Literatura i patologiczne. Witold Gombrowicz i Jean Genet

mgr Anna Zawalska (IFK, Zakład Literatur i Języków Klasycznych)

Permanentna gra z badaczem. Na tropie nawiązań literackich w twórczości Teodora Parnickiego

Transgresje humanistyczne

mgr Ewa Dulna-Rak (IJP, Zakład Leksykologii i Kultury Języka)
Słownictwo teatralne czterech osobowości teatru XX wieku: Juliusza Osterwy, Leona Schillera, Arnolda Szyfmana, Aleksandra Zelwerowicza
mgr Małgorzata Pieczara (IPS, Zakład Komunikacji Medialnej i Retoryki)
Emily Dickinson: granice przekładu. Refleksje nad obrazowaniem poetyckim w polskim i włoskim tłumaczeniu Wiersza 712: Because I could not stop for Death 
mgr Agata Wdowik (IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki)
Obraz formacji oświecenia w publicystyce na przykładzie debaty z 1948 roku wywołanej książką Wacława Borowego O poezji polskiej w wieku XVIII 

Humanistyczny ból

mgr Maria Magner (IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki)
Niewiastę dzielną któż znajdzie? O Judycie Rafała Leszczyńskiego/Wacława Potockiego 
mgr Anna Kryszczuk (ILP, Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych)
Reinterpretacja tematu cierpienia Hioba w polskiej poezji renesansowej – podobieństwa i różnice struktury cierpienia w Księdze Hioba oraz w Rymach duchownych Sebastiana Grabowieckiego
mgr Marta Chojnacka (IJP, Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego)

Ból wśród opisów uczuć w polszczyźnie

Humanistyka postholocaustowa

mgr Anna Mach (ILP, Zakład Literatury XX wieku)

Poetyka postpamięci i etyka świadkowania w badaniach Marianne Hirsch

mgr Paweł Dobrosielski (IKP, Zakład Kultury Współczesnej)

„Człowiek bez niewinności” – figura Zagłady w literaturze nie-Holocaustowej

mgr Joanna Woźnicka (IKP, Zakład Teatru i Widowisk)

O antysemityzmie w dramacie i teatrze polskim XIX wieku. Podmiot represjonowany

Zbiorowość oczyma humanisty

mgr Piotr Dąbrowski (IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki)
Rola szkolnictwa w rozwoju literatury polskiej w XVIII wieku – Stanisław Konarski i reforma szkół pijarskich (zarys problematyki) 
mgr Anna Wietecha (ILP, Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski)

Wobec poznania. Drogi pozytywistów. Prolegomena

Humanistyczne penetracje pogranicz

mgr Zuzanna Ossowska (ILP, Zakład Komparatystyki)

Na pograniczu muzyki i literatury – kilka słów o problemach badań interdyscyplinarnych

mgr Bartłomiej Czarski (IFK, Zakład Studiów nad Renesansem)

Stemmata w oczach badaczy epok dawnych jako punkt wyjścia do dalszych rozważań genologicznych.

mgr Julia Doroszewska (IFK, Zakład Literatur i Języków Klasycznych)

Rzeczywistość zdeformowana. Opowieści niesamowite Flegona z Tralleis.

Język w procesie humanistycznym

mgr Yordanka Ilieva-Cygan (IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki)

Leksyka dotycząca budownictwa w języku polskim i bułgarskim.

mgr Anna Niepytalska-Osiecka (IJP, Zakład Leksykologii i Kultury Języka)

Metodologia badania leksyki polskich alpinistów.

Humanista wcielony

mgr Artur Szarecki (IKP, Zakład Kultury Współczesnej)

Ciało, praca, zarządzanie: zarys problematyki.

mgr Anita Pieńkowska (ILP, Zakład Literatury XX wieku)

Cielesność unarodowiona a Teresa, dziecko nieudane Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej.

mgr Jagoda Rodzoch-Malek (IJP, Zakład Kultury Języka Polskiego i Leksykologii)

Seks w języku polskim. Słowo seks i jego derywaty odbite w polskich słownikach.

Aneks

Wiktor Dynarski, Jakub Szestowicki

„Tożsamość jako źródło cierpień” albo o niewystarczalności metodologii.

Biogramy