nr 2 (1)/2011 – nieZapisane

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

okladkaISSN 2083-5043 (cd-room)

ISSN 2083-5035 (online)

Z dumą prezentujemy tom pokonferencyjny będący rezultatem dwudniowej sesji naukowej pt.nieZapisane, w której udział wzięli doktoranci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w grudniu 2010 roku.
Coroczna konferencja, publikacja oraz strona internetowa gromadząca informacje z zakresu aktywności uniwersyteckich w całej Polsce to elementy składające się na projekt „Humanistyka XXI wieku”. Powstał on w 2009 roku z inicjatywy doktorantów w celu zwiększenia możliwości dzielenia się efektami pracy naukowej oraz spotęgowania interakcji akademickiej. Co więcej, jego celem jest odzwierciedlanie szerokiego pod względem metodologicznym i tematycznym zakresu badań prowadzonych pod egidą Wydziału Polonistyki UW. W polu zainteresowań znajdują się bowiem badania polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz językoznawstwa.
Złożona na Państwa ręce publikacja jest dowodem tej heterogeniczności.

Ściągnij część 1. i 2.

Spis treści

Słowo wstępne

A  ty, co możesz zrobić dla tekstu

Marta Ewa Rogowska

Tekst Norwida jako problem edytorski i interpretacyjny. Zarys na przykładzie
autografu Do M…… – wtóry list

Michał Grabowski

„Spiski” tatrzańskie – rękopisy dla wtajemniczonych.

Paweł Stroiński

Przygody wydawnicze Wacława Potockiego. Rekonesans stanu edycji i badań 

Tomasz Jędrzejewski

Miejsce i znaczenie literatury w prasie wileńskiej lat 1815–1830. Zarys zagadnienia.

Granic(a) – Awaria

Rozalia Słodczyk

La battaglia di San Romano Antonia Tabucchiego – o tym, co zapisane
w paratekście i niezapisane w tekście.

Maria Tolka

O niezapisanym „problemie” narodowości u Rittnera.

Lustereczko, powiedz przecie…

Ligia Basińska

Anna ze Stanisławskich Zbąska: dzieło – recepcja – legenda 

Michał Burdziński

O intymistyce artystów: zapiski a obrazy (nie)zapisane.

Barbara Ramza

Jak badać dziennik pisania?

Paweł Dobrosielski

Reguły dyskursu holokaustowego – próba interpretacji hermeneutycznej.

Jagoda Wierzejska

O tym, jak tekst literacki staje się autobiografią.

Postaw mi ponik

Marta Cmiel

O czym milczy Antygona Dominika Smolego? Z problemów interpretacji dramatu poetyckiego.

Przemysław Śniadała

Zmiany przemilczane – interpretacja przyczyn zmian podania o Wandzie w historycznych tekstach staropolskich.

Joanna Mrowcewicz

W cieniu wirującego stolika, czyli Reymont niezapisany.

Piotr Seweryn Rosół

Genet – (nie)zapisany Gombrowicz?

Pssst …! – Autor

Katarzyna Kułakowska

Retoryka chodzenia w poezji śpiewanej Marii Peszek.

Anna Wietecha

Czy Omyłka to Prusowska pomyłka? Próba odkodowania znaczeń.

Natalia Grądzka

W kierunku nowego odczytania XIX wieku. Archeologia polskiej wyobraźni fotograficznej – otwarcie.

Aleksandra Kremer

Poza pismem. Niemieckojęzyczni poeci konkretni w sprawie granic języka i tekstu.

Marta Bącała

Depersonalizacja czy podmiotowość „ja”? Dyskretny dialog haikuks. Janusza Stanisława Pasierba z klasyczną tradycją japońską.

Daj mi ten tekst!

Olga Kaczmarek

Tekst i kontrtekstowość. O pojęciu tekstu i jego konsekwencjach.

Anna Zawalska

„Trójbarwne spiczaste trzewiki” – referencyjność tekstu według Teodora Parnickiego.

Ewa Stusińska

Jak rozpoznać tekst pornograficzny, gdy się go widzi? 

Aneks

Anna Lis

Ambasador w sieci. Analiza porównawcza tekstu niedialogowego dramatów: W sieci Jana Augusta Kisielewskiego i Ambasador Sławomira Mrożka.

Biogramy

 

Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i afiliowana przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat honorowy: Dziekan Wydziału Polonistyki UW prof. dr hab. Stanisław Dubisz
Opiekun naukowy projektu: prof. UW dr hab. Marek Prejs
Zespół redakcyjny: Anita Pieńkowska i Agata Wdowik
Projekt graficzny i skład: Anita Pieńkowska i Agata Wdowik
Korekta: Agata Wdowik
Nakład 200 egz.
Wydawca:
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Warszawa 2011