nr 1 (4)/2013 – Pożytki z czytania

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Humanistyka XXI wieku 2013 okladkaISSN: 2083-5035 (online)

Nr 1 (4)/2013 – Pożytki z czytania

Redakcja: Łukasz Bukowiecki, Marta Czemarmazowicz, Dorota Kondratczyk, Joanna Mrowcewicz

Współpraca redakcyjna: Adrianna Jakóbczyk

Projekt graficzny i skład: Aldona Sieradzka

Redakcja techniczna i superrewizja: Łukasz Bukowiecki

 

Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Przygotowano w ramach projektu „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”. Pierwotną wersją każdego numeru czasopisma jest wersja opublikowana online na stronie internetowej projektu pod adresem www.humanistykaxxi.waw.pl.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i afiliowana przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czwarty numer wydawanego elektronicznie rocznika doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku” można by streścić maksymą: „Pokaż mi, co i jak czytasz, a powiem Ci, kim jesteś”. Autorzy zamieszczonych w nim tekstów dowodzą, że tytułowe „pożytki z czytania ” są wielorakie (poznawcze, etyczne, estetyczne, komunikacyjne, integracyjne, tożsamościotwórcze itd.) i nie da się ich sprowadzić wyłącznie do korzyści ekonomicznych, a ich rozpoznanie i pogłębione wyjaśnienie wymaga niejednokrotnie rozbudowanych kompetencji humanistycznych. Czytanie niesie bowiem pożytki tyleż dla tych, którzy po prostu czytają, co dla tych, którzy usiłują „czytać czytanie”, szukając w uwarunkowanych społecznie i historycznie wyborach lekturowych i podzielanych wrażeniach czytelniczych przejawów (re)konstruowania jednostkowej i zbiorowej tożsamości, śladów powoływania się (afirmatywnie lub krytycznie) na tradycje intelektualne i formacje ideowe, wreszcie świadectw przynależności do mniejszych lub większych grup społecznych.

 

Do pobrania:
Żeby uzyskać optymalną jakość lektury, pobierz plik na swój komputer
lub urządzenie mobilne.h21_2013_mobilne

Spis treści

Od redakcji

Wspólnoty czytelnicze

Jakub Jakubaszek, IKP

Integrujące praktyki lekturowe. Przyczynek do sposobów czytania gazet w dziewiętnastowiecznej Polsce

Marta Cmiel-Bażant, ISZiP

Badanie historycznych wspólnot interpretacyjnych na przykładzie słoweńskiej krytyki literackiej okresu międzywojnia

Weronika Parfianowicz-Vertun, IKP

Między „czytaniem maniakalnym” a „niekończącą się męczarnią”. Kilka uwag o lekturze czeskich „samizdatów” i polskich wydawnictw drugoobiegowych

(Re)konstruowanie dyskursu

Karolina Ćwiek-Rogalska, ISZiP

„Wielu miało katar, a niektórym było tęskno do domu”. Powieści Tove Jansson o Muminkach jako narracja o przesiedleniach

Natalia Zientek, ILP

Siedemnastowieczne pamiętniki jako źródło wiedzy o historii stosunków polsko-moskiewskich z perspektywy obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Adrianna Jakóbczyk, ILP

Początek Andrzeja Szczypiorskiego – ku przełamaniu stereotypu Niemca?

Dorota Kondratczyk, IPS

Świat zamknięty w słownikach

Wizje świata – modele lektury

Monika Drożdżewicz, ILP

Umęczony Chrystus jako Księga i jej nabożni czytelnicy w wybranych tekstach pasyjnych polskiego baroku

Dąbrówka Mirońska , IPS

Obraz jako lektura. Na przykładzie ilustracji do Marii Antoniego Malczewskiego

Agnieszka Warnke, ILP

Czytać fotografie – to czytać świat. Rzeczywistość okiem fotoreportera

Monika Kochan , IPS

Zabawy przyjemne i pożyteczne. Poezja a kompetencje i preferencje dziecięcego odbiorcy w kontekście teorii paidii

Martyna Synowiec, ILP

Książka – opus magnum edytora, redaktora czy autora? O szczegółach pracy nad powstaniem publikacji

Strategie autorskie i taktyki czytelnicze

Kamila Wincewicz, IJP

Odczytać czytelnika, czyli kim jest odbiorca? Autorskie strategie perswazyjne na podstawie Kazań sejmowych Piotra Skargi

Maciej Jaworski, ILP

Czytanie wiersza sztambuchowego – Do mego cziczeronaAdama Mickiewicza

Anna Krasuska, ILP

Miejsca ukryte w poezji Cypriana Norwida i André Bretona jako model aktywnego czytania

Joanna Parol, ILP

Opowiedzieć „ludzką” historię – przekraczanie granic literatury i istnienia w twórczości Stanisława Lema

Anna Perzyńska, IPS

Życie w słowach, czyli pożytki z aktywnego czytania

Autor jako czytelnik

Marta Ewa Rogowska, ILP

Jak towiańczycy czytali Biblię? O śladach lektury w listach Adama Mickiewicza

Tomasz Jędrzejewski, IPS

Jakie pożytki miał Stefan Garczyński z lektury Dziadów Adama Mickiewicza?

Anna Sabina Ołdak, ILP

Kobiece spotkanie u progu nowoczesności, czyli zbieżnośćinspiracji polskich i wiktoriańskich pisarek w XIX wieku

Łukasz Józefowicz, ILP

Topielcy zieleni – Przyboś i Karpowicz czytają Leśmiana

Anna Mróz, IJP

Poetka jako czytelniczka – Wisławy Szymborskiej Lektury nadobowiązkowe