Zespół projektu  „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW” zaprasza do udziału w czwartej konferencji naukowej z cyklu „Humanistyka XXI wieku”.

Patronat nad wydarzeniem objął
Dziekan Wydziału Polonistyki UW, Prof. dr hab. Zbigniew Greń.

Zachęcamy  doktorantów Wydziału Polonistyki  do refleksji nad tym, jakie są

H21_2012_logotyp  Warszawa, 17 - 18 grudnia 2012 r.

W debacie publicznej coraz częściej kwestionuje się sens uprawiania humanistyki, a kultura jako całość bywa redukowana do jednego z sektorów gospodarki i podporządkowywana logice neoliberalnej ekonomii. W tej sytuacji stawiamy przewrotne pytanie: jakie są pożytki z uczestnictwa w kulturze i z badań humanistycznych, czyli jakie pożytki przynosi czytanie. Zachęcamy do namysłu nad takimi kwestiami jak:

  • czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury (teatr, film, sztuka, media) – pożytki w sensie poznawczym, etycznym, estetycznym, komunikacyjnym, ontologicznym   (lego ergo sum ?), w jednostkowej recepcji i odbiorze społecznym;
  • kompetencje czytelnika i metody lektury w świetle różnych teorii interpretacji;
  • czytanie jako (re)konstruowanie dyskursu;
  • czytanie przestrzeni (miasto, krajobraz, mapa) i czasu (historiografia, językoznawstwo synchroniczne idiachroniczne, przemiany obyczajów);
  • odczytywanie śladów obecności autora w różnych tekstach kultury, czytanie dokumentów osobistych (listów, pamiętników, dzienników, blogów) i archiwów, odczytywanie przemilczanego, niezapisanego i ukrytego;
  • czytanie czytania – lektura świadectw samowiedzy czytelniczej, style czytania;
  • zawód: czytelnik, meandry edytorstwa i pracy redaktora;
  • merkantylne pożytki z czytania.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do  15 listopada 2012 r. na adres humanistykaxxi@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów. Pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji będzie przysługiwać osobom, które do tej pory nie wygłaszały referatów (lub wystąpiły tylko raz) podczas konferencji z cyklu „Humanistyka XXI wieku”. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wystąpienia nieprzekraczającego 20 minut (ok. 7–8 stron znormalizowanego tekstu). Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. W trakcie obrad ważną rolę będzie odgrywać dyskusja, dlatego prosimy o obecność na całej konferencji. Do końca roku akademickiego 2012/2013 planujemy publikację czwartego numeru rocznika elektronicznego „Humanistyka XXI wieku”, w którym zostaną zebrane artykuły uczestników konferencji.

Konferencja „Pożytki z czytania” otrzymała dofinansowanie Wydziału Polonistyki UW.

Zobacz program konferencji.